2023-11-06 

Takanashi Kiara 
06:01-07:16
同接5,713
メンシ0
ギフト31
¥0
ホロチャ(1)

  11月6日(月) 7時

大神ミオ 切抜:3
07:30-08:46
同接13,599
メンシ12
ギフト7
¥11,525
 
   

  11月6日(月) 8時

Ceres Fauna 
08:00-10:56
同接10,083
メンシ17
ギフト17
¥142,410
ホロチャ(3)

Kaela Kovalskia 
08:30-12:18
同接1,546
メンシ11
ギフト8
¥52,957
ホロチャ(1)

癒月ちょこ 
08:31-12:16
同接1,726
メンシ7
ギフト1
¥171
 

FUWAMOCO 切抜:1
08:55-12:22
同接5,712
メンシ20
ギフト85
¥266,835
ホロチャ(4)
 

  11月6日(月) 9時

Koseki Bijou 切抜:1
09:00-15:06
同接4,825
メンシ16
ギフト27
¥92,423
ホロチャ(18)
 

  11月6日(月) 10時

Mori Calliope 
10:17-21:16
同接4,727
メンシ9
ギフト21
¥69,194
ホロチャ(6)

  11月6日(月) 12時

IRyS 切抜:1
12:01-18:04
同接7,257
メンシ19
ギフト5
¥279,087
ホロチャ(1)
 

FUWAMOCO 
12:55-17:36
同接2,834
メンシ10
ギフト10
¥232,263
ホロチャ(5)

  11月6日(月) 13時

Ayunda Risu 
13:29-18:28
同接1,597
メンシ9
ギフト25
¥36,260
ホロチャ(2)

  11月6日(月) 15時

火威青 切抜:2
15:31-19:16
同接3,652
メンシ10
ギフト53
¥55,111
ホロチャ(8)
  

  11月6日(月) 18時

一条莉々華 
18:00-21:20
同接8,773
メンシ8
ギフト225
¥127,298
ホロチャ(4)

  11月6日(月) 19時

hololive JP 切抜:6
19:00-20:06
同接61,130
メンシ20
ギフト0
¥3,681
ホロチャ(5)
      

轟はじめ 
19:00-20:42
同接6,787
メンシ18
ギフト2
¥21,054
ホロチャ(2)

白上フブキ 切抜:1
19:02-20:12
同接13,292
メンシ35
ギフト33
¥46,296
 
 

  11月6日(月) 20時

兎田ぺこら 切抜:1
20:00-22:40
同接26,713
メンシ12
ギフト0
¥70,571
 
 

ロボ子さん 
20:00-23:20
同接3,099
メンシ1
ギフト5
¥1,910
ホロチャ(4)

姫森ルーナ 切抜:2
20:00-23:22
同接10,500
メンシ2
ギフト101
¥63,696
ホロチャ(2)
  

  11月6日(月) 21時

Airani Iofifteen 
21:00-01:00
同接1,450
メンシ9
ギフト10
¥9,104
ホロチャ(14)

赤井はあと 切抜:9
21:01-22:38
同接47,179
メンシ16
ギフト21
¥15,864
ホロチャ(2)
         

  11月6日(月) 22時

さくらみこ 切抜:1
22:00-02:16
同接38,012
メンシ31
ギフト11
¥16,668
ホロチャ(1)
 

白上フブキ 切抜:1
22:00-02:16
同接20,448
メンシ25
ギフト1
¥1,650
 
 

鷹嶺ルイ 切抜:1
22:03-23:32
同接7,936
メンシ1
ギフト2
¥58,668
ホロチャ(2)
 

Pavolia Reine 
22:59-00:42
同接1,389
メンシ4
ギフト1
¥35,958
ホロチャ(2)

  11月6日(月) 23時

博衣こより 
23:00-00:04
同接18,973
メンシ12
ギフト158
¥68,375
 

尾丸ポルカ 
23:32-06:36
同接4,700
メンシ8
ギフト1
¥24,592
ホロチャ(1)